LAWRLWYTHIADAU A DOLENNI CYNALADWYEDD

UNESCO – Mae UNESCO yn cydnabod mai pobl sydd wrth wraidd datblygiad cynaliadwy a bod angen “ymagweddau cyfannol ac integredig”. “Darn pryfoclyd” UNESCO ar ddiwylliant a chynaladwyedd.

Sustrans Cymru – Mae Sustrans Cymru yn gweithio i hyrwyddo cerdded, seiclo a thrafnidiaeth gyhoeddus fel dewisiadau amgen i’r car ar gyfer teithiau o ddydd i ddydd.

BIL CENEDLAETHAU’R DYFODOL – Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynaladwyedd yn gosod amcanion hir dymor uchelgeisiol i adlewyrchu’r Cymru a garem, nawr ac yn dyfodol, sef Cymru lewyrchus; wydn; mwy iachus; mwy cyfartal; gyda chymunedau cydlynol; a diwylliant egnïol ac iaith Gymraeg llewyrchus.

Agenda 21 – diwylliant – strwythur byd-eang unigryw yn dod â dinasoedd, sefydliadau a rhwydweithiau ynghyd ar berthnasau rhwng polisïau diwylliannol lleol a datblygiad cynaliadwy.

Culture Shift –Sefydliad mwyaf blaenllaw Cymru ar ddatblygu cynaliadwy. Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yn Ymateb i Gynaladwyedd yng Nghymru –  adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a reolwyd gan Cynnal Cymru, sy’n nodi prosiectau allweddol, mentrau, rhwydweithiau a sefydliadau mewn ‘sector’ celfyddydau sy’n dod i’r amlwg.

.